پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

زین پس به جای واژه های نامانوس بگویید....

رضوان چی میگه؟ این که میگه یعنی چی؟   چقدش بوده؟ مَمَّ ماما چهار ماه بَبَّ بابا چهار ماه دادی دایی پنج ماه دَدَّ ددی(نی نی) پنج ماه دَدَ ددر(بیرون) پنج ماه اَمی یَمی خوردنی زیر یکسال میمووو میمون زیر یکسال آیّا الله زیر یکسال بوو برو زیر یکسال قان ماشین // مَمی شیر // آبّا آب // آده خاله
/ 10 نظر / 24 بازدید