گل مریم - فرشته های مهربون

لالا لالا گل مریم

لبت خندون،دلت بی غم

لالا لالا گلم باشی

تو عطر سنبلم باشی                                

لالا لالا بهار من                              made by Laie

بخواب اینجا کنار من                 

گل خورشید فردایی

چراغ خونه مایی

شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط مامان جون