لالایی - فرشته های مهربون

لالایی                                        

ای گلهای صحراییNight

بخوابید

با آهنگ لالایی

لالایی

ای چشمه های پرآب

بخوابید               

در نور پاک مهتابNight

لالایی

 ای موجهای دریا

بخوابید

ای ماهیهای زیبا

لالایی

ستاره های روشن              Night

بخوابید

مثل عروسک من

شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط مامان جون